ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายงานผลการดำเนินงานการจัดอบรมออนไลน์ ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดำเนินการจัดหาทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้งานสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  จึงดำเนินการจัดอบรมออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้บริการตามความสนใจ  ระหว่างปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................