ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๒   รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน และสระแก้วภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีระบบและกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพในแต่ละระดับ  และได้กำหนดการรายงานระบุไว้ในปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา นั้น
                        ในการนี้  งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้ทำการรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกระดับเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้
            (๑) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
            (๒) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
            (๓) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
            (๔) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
                     (๕) รายงานสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สระแก้ว
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................