ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒   รายงานผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                     ตามที่  มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  (EdPEx)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเลิศตามเกณฑ์เกณฑ์คุณภาพการศึกษา  เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx)
                    ในการนี้  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  (EdPEx)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................