ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการดังนี้  
                    ๑. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุด
                    ๒. กิจกรรม  อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลให้กับนักศึกษา วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    ๓. กิจกรรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ “การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และการสมัคร VPN” นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
                    ๔. กิจกรรม บรรยายอบรมกิจกรรมการจัดการเรียน การสอนให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ในรายวิชา VGE111 ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันที่  ๑๑, ๑๔-๑๖ และ ๑๘–๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
                    ๕. วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ ICDL Thailand จัดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากลในโครงการ ICDL DIGITAL CHALLENGE 2023
                    ๖. วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ เข้าชมห้องสมุด
                    ๗. วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการฯ เปิดคอร์สพิเศษดูแลบุตรหลานนักศึกษาชาวจีนจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................