ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการดังนี้  
                    ๑. กิจกรรม ประชุมการทบทวนและปรับปรุงโครงร่างองค์กร (OP) เพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงโครงร่างองค์กร (OP) ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และกำหนดตัวชี้วัดหมวดที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
                    ๒. กิจกรรม  โครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวเพื่อต่ออายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อต่ออายุรับรองการเป็นห้องสมุดสีเขียว   ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุห้องสมุดสีเขียว ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................