ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๘  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการดังนี้  
                    ๑. วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนป่าเต็ง จังหวัดเพชรบุรี
                    ๒. วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นำนักศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรผู้เข้ารอบประเทศไทยในการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2023 ระดับอุดมศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
                    ๓. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    ๔. วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการฯ จัดคอร์สพิเศษ กิจกรรม DIY สำหรับบุตรหลานนักศึกษาปริญญาเอกชาวจีน
                    ๕. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการฯ รับการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
                    ๖. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านระบบ ZOOM
                    ๗. วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมจัดกิจกรรมในนิทรรศการวิชาการ “นิทรรศน์ สู่ศตวรรษที่ ๒๑” ณ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................