ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะ  (Digital literacy) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะ (Digital Literacy)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ดังนี้
                    ๑. โครงการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
                    ๒. โครงการอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................