ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี นั้น คณะกรรมกาได้ดำเนินการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ รายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีข้อเสนอแนะ และให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
                    จึงขอนำเสนอรายงานผลการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ฉบับเต็ม
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................