ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานผลการประชุมกับคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 
สรุปเรื่อง  
 
                   ตามที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น
                  โดยเรื่องที่ได้ดำเนินการล่าสุดเป็นดังนี้ การประชุมเพื่อรับทราบการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ที่เสนอขออนุมัติหลักสูตรไปเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จากข้อเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑)การจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์อาจารย์ใหญ่สำหรับนักศึกษาในรายวิชากายวิภาคศาสตร์   ๒)ต้องมีสถาบันแพทย์แผนไทยอื่นๆ เป็นสถาบันพี่เลี้ยงของหลักสูตร โดยต้องมีคุณสมบัติผลิตบัณฑิตได้ ๕ รุ่นขึ้นไปและมีเกณฑ์ประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๓.๕   ๓)อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีใบประกอบโรคศิลปะทางการแพทย์แผนไทยทั้ง ๔ ประเภททุกคน
                  ในการประชุม เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ คณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้ทบทวนข้อเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวอีกครั้ง และปรับลดเกณฑ์ข้อบังคับทั้ง ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑)การจัดการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องจัดให้ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์เป็นของตนเองสามารถทำความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้   ๒)สถาบันแพทย์แผนไทยที่เป็นสถาบันพี่เลี้ยงของหลักสูตร มีคุณสมบัติผลิตบัณฑิต ๑ รุ่น   ๓)อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีใบประกอบโรคศิลปะทางการแพทย์แผนไทยทั้ง ๔ ประเภท อย่างน้อย ๑ คน
                  จากการรับทราบผลการพิจารณาทบทวนข้อเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรจากคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เป็นศาสตร์ด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้ต่อไป จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................