ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานผลการสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนดนโยบายการจัดการความสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการสร้างความสุข ความรัก และความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย และผู้บริหารได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม“มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน”โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนกับมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) โดยหนึ่งในความร่วมมือคือการดำเนินการจัดสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข ความผูกพันองค์กรและสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในทุกส่วนงาน (คณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ หรือ ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น) ด้วยเครื่องมือวัดความสุข HAPPINOMETER ปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งหมด ๒ ครั้ง
                    ในการนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวเพื่อนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการฯได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
เอกสารนำเสนอ
- รายงานผลการสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร
- รายงานผลการสำรวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของนักศึกษา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................