ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๙  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ  ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการสรุปข้อมูลเพื่อใช้ในการตอบแบบตรวจ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ณ  ห้อง  สสร. ๑๐๐๑  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  นั้น 
                     ในการนี้งานสื่อสารองค์กรและการตลาด  ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย ผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓  และ ระบบ E-Service ของมหาวิทยาลัย  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - ระบบ E-Service ของมหาวิทยาลัยฯ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................