ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
 
สรุปเรื่อง  
 
                       เนื่องด้วยงานการเงินและบัญชี ได้สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรจำนวนเงินให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยในการนี้ งานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินการติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณดังกล่าว จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................