ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔  รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ พ.ศ. ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสี่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (องค์การมหาชน) สมศ. เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการประเมินฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ มายังมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาผลการประเมินฯ พร้อมยืนยันผลการประเมิน ส่งให้ประธานผู้ประเมินฯ แล้ว นั้น
                    ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอเสนอรายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสี่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................