ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑๐  รายงานสรุปผลการติดตามผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้มีการกำกับติดตามผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ยังไม่มีผลงานวิชาการ ตัวบ่งชี้ ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ ในการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๒ โดยให้มีการจัดส่งรายงานในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น
                    ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอรายงานสรุปผลการติดตามผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................