ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น ในการนี้ งานมาตรฐานจัดการคุณภาพ ได้มีการกำกับติดตามรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ฉบับเต็ม)
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................