ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๔ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ วันที่ ๗-๑๑ และ ๑๔-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้มีการกำกับติดตามรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................