ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕  รายละเอียดจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
สรุปเรื่อง  
 
                   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอสรุปรายละเอียดจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง

    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................