ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒   รูปแบบเข็มรางวัลนักนวัตกร “เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์”
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่ งานบริหารงานบุคลได้เสนอกิจกรรม/โครงการประกวดบุคคลต้นแบบ ภายใต้แผนงาน : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป็นหนึ่งในแผนงานหลัก ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการที่ ๕.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและได้รับความเห็นชอบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ในวาระที่ ๕.๒ การประกวดบุคคลต้นแบบ ตามโครงการ“ประกวดบุคคลต้นแบบผู้นำนวัตกรรม” 
                        ในการนี้ รองอธิการบดีได้มอบหมายให้นายกฤตนันท์ ในจิต ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการออกแบบ และจัดทำ(ร่าง) รูปแบบเข็มรางวัลนักนวัตกร “เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” จำนวน ๓ แบบ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และบัดนี้ได้จัดทำ(ร่าง)รูปแบบเข็มรางวัลนักนวัตกร “เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” จำนวน ๓  แบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................