ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๘  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
สรุปเรื่อง  
 
                     ด้วยพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ และ ๖๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมาตรา ๖๔ บัญญัติว่า การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางหรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกำหนดก็ได้ หรือสถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้
                     ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอแจ้งเรื่อง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................