ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๔   สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่ง ๓๑๙๐/๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากบริษัทสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรมนวคร รวม ๒๙ ท่าน
                        คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ให้เกิดเป็นรูปธรรม สนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการ Upskill (เพิ่มทักษะ) และ Reskill (สร้างทักษะใหม่) ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิต ประสานงานจัดหาสถานประกอบการเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง และสนับสนุนการเรียนการสอนในภาคอุตสาหกรรม
                        คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ การกำหนดหลักสูตร และร่างหลักสูตร ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน ร่างแนวทางการจัดรูปแบบการเรียนการสอน การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน สนับสนุนการเรียน
การสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
                        คณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้ร่วมประชุมจำนวนสองครั้ง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จึงได้นำประเด็นจากมติที่ประชุมครั้งล่าสุด จัดทำข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อนำเรียนต่อมหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียดดังนี้
                        ๑. มหาวิทยาลัยสามารถจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการตามที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตและการจัดการการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากคาดว่าบริษัทมีงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากรด้าน
การฝึกอบรม
                        ๒. การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมนั้น ควรยกร่างหลักสูตรตามความต้องการของบริษัทและมีแผนกรอบการดำเนินงาน ทั้งนี้เห็นควรมอบหมายตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนบัณฑิตและการจัดการการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม คณะอำนวยการ และ คณะดำเนินงาน
                        ๓. เสนอให้เชิญบุคลากรจากสภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนบัณฑิตและ
การจัดการการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากกรรมการจากบริษัทบางท่านได้เกษียณแล้ว
                        ๔. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมหลักสูตรการเรียนการสอนระบบออนไลน์
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
- คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................