ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สรุปเรื่อง  
                                        
                     ตามที่งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้มีการกำกับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้จัดส่งรายงาน วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และรวบรวมจัดทำรายงานฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น
                    ในการนี้ งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................