ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๕ สรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน จากระบบ TQA Smart-Ex ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และได้กำหนดให้หน่วยงานสนับสนุนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เข้าสู่ระบบ TQA Smart-Ex เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และได้รับ Feedback Report เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน จากระบบ TQA Smart-Ex ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................