ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
                          
สรุปเรื่อง  
 
                   ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๑๐ /๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  นั้น
                   จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน  ๑๓  หน้า
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................