ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
                          
สรุปเรื่อง  
 
                   ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  หอนิทัศน์ราชภัฏ  ชั้น ๒  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ นั้น
                   จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๒ หน้า
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................