ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
                          
สรุปเรื่อง  
 
                 ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ นั้น
                 จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน  ๑๑  หน้า
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................