ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
                          
สรุปเรื่อง  
 
                   ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ นั้น
                   จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน  ๑๓  หน้า
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................