ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
                          
สรุปเรื่อง  
 
                   ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  นั้น จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๓ หน้า
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................