ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
                          
สรุปเรื่อง  
 
                 ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม สสร ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  นั้น 
                 จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน  ๑๓  หน้า
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................