ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
                          
สรุปเรื่อง  
 
                   ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๔ /๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  นั้น
                  จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๕ หน้า
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................