ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
                          
สรุปเรื่อง  
 
                 ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม SLB 603  ชั้น ๖  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์  นั้น
                จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน  ๑๐  หน้า
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................