ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
                          
สรุปเรื่อง  
 
                   ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๘ /๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคาร  ๑๐๐  ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  นั้น
                   จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน  ๑๗  หน้า
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................