ระเบียบวาระที่  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
                          
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  หอนิทัศน์ราชภัฏ  ชั้น ๒  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ นั้น
                    จึงขอเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๔ หน้า
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................