ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๕   เสนอแก้ไขแบบอินทรธนูแข็งสำหรับเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับประเด็นข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยเครื่องหมาย เครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ปรับเปลี่ยนไป ทั้งนี้สภาคณาจารย์และข้าราชการได้พิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแก้ไขอินทรธนูแข็งสำหรับเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะส่วนเอกสารแนบท้ายข้อบังคับ ตารางที่ ๕ หน้าที่ ๑๖ - ๒๐) 
                        ในการนี้สภาคณาจารย์และข้าราชการจึงขอเสนอ แบบอินทรธนูแข็งสำหรับเครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเทียบเคียงกับแบบอินทรธนูแข็งของเครื่องแบบพิธีการของข้าราชการ และเทียบเคียงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘
    ๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙
    ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒
    ๔. กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูแข็งของเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนสามัญ)
    ๕. บัญชีการเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๓๘๑๔๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
     
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................