ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว นั้น เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................