ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                           ๔.๑  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
 
สรุปเรื่อง
 
                    ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ   
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................