ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๕   แนวทางการขอรับการสนับสนุนเพื่อการดำเนินการโรงพยาบาลสนามในเครือข่าย อว.
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือที่ อว.๐๒๐๐.๖/ว ๔๓๑๕ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการขอรับการสนับสนุนเพื่อการดำเนินการโรงพยาบาลสนามในเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) มีนโยบาย ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงพิจารณาดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ โดยประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการและบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปก.อว.) และหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย
                        ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการจัดทำโครงการความร่วมมือกับศิริราชมูลนิธิจัดตั้งกองทุนสำหรับสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ในเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนโรงพยาบาลสนามเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีมติจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสนามในเครือข่าย อว. ที่มีผู้เข้าพักรักษาแล้ว แห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมกำหนดแนวทางการสนับสนุนเพื่อดำเนินการโรงพยาบาลสนามในเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น
                        ในการนี้จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
- สำรวจความพร้อมด้านอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสนามเครือข่าย อว.
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................