ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  แนวปฏิบัติในการเสนอ ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ  ของสภามหาวิทยาลัย
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ด้วยในปัจจุบัน มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการยกร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โดยที่งานนิติการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานเรื่องของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ของสภามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่มาจากหน่วยงานต้นเรื่องนั้น พบว่า มีการส่งร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ของสภามหาวิทยาลัย โดยที่ยังมิได้ผ่านขั้นตอนหรือวิธีการที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนเสียก่อน อาทิเช่น มีการเสนอร่างกฎหมายต่อประชุมของคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายฯ โดยร่างกฎหมายนั้นยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ทำให้ต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปสู่การพิจารณาของสภาวิชาการเสียก่อน แล้วจึงจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมายฯ อีกครั้งหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความซ้ำซ้อนและล่าช้าในการบังคับใช้กฎหมายนั้น ๆ หรือกรณีที่มีการส่งร่างกฎหมายโดยยังมิได้มีการตรวจสอบให้ดีว่าร่างกฎหมายนั้น เคยมีการประกาศใช้แล้วหรือไม่หรือเคยประกาศใช้เป็นฉบับที่เท่าใด ซึ่งทำให้เกิดความสับสนและยากต่อการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ เป็นอย่างมาก
                    ดังนั้น ในการส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ของสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นเรื่องต้องตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย ทั้งในส่วนขั้นตอนหรือวิธีการที่พึงต้องปฏิบัติให้เรียบร้อยและความถูกต้องในส่วนของเนื้อหาเสียก่อน ทั้งนี้ โดยให้ระบุในท้ายบันทึกข้อความ ที่ขอเสนอร่างกฎหมายนั้นว่า “ทั้งนี้ หน่วยงานได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเนื้อหา และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งร่างกฎหมายนี้ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป” งานนิติการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................