ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๒   แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)
สรุปเรื่อง  
                                        
                     ด้วย ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในประเด็น “การประเมินผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย” มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ “ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยควรมีการนำผลการประเมินด้านธรรมาภิบาล มาทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจน”
                    ในการนี้ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำ “แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance)” ซึ่งเป็นแบบประเมินที่จัดทำเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ทำการประเมินผู้บังคับบัญชา ในด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงขอเสนอ แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good governance) เพื่อพิจารณาก่อนนำไปจัดทำการประเมินจริง ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................