ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑  แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้หน่วยงานได้จัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น
                          ในการนี้ จึงได้ให้หน่วยงานได้นำเสนอแผนกลยุทธ์หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และ แผนปฏิบัติการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
ลำดับ หน่วยงาน แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ Onepage
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ yes yes  
คณะครุศาสตร์ yes yes yes
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ yes yes yes
คณะวิทยาการจัดการ yes yes yes
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี yes yes yes
คณะเทคโนโลยีการเกษตร yes yes yes
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม yes yes yes
คณะสาธารณสุขศาสตร์ yes yes yes
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ yes yes yes
๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว yes yes yes
๑๑ บัณฑิตวิทยาลัย yes yes yes
๑๒ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน yes yes yes
๑๒ งานศึกษาทั่วไป yes yes yes
๑๓ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ yes yes yes
๑๔ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ yes yes yes
๑๕ สถาบันวิจัยและพัฒนา yes yes yes
๑๖ สำนักงานอธิการบดี yes yes yes
๑๗ กองพัฒนานักศึกษา   yes  
๑๘ โรงเรียนสาธิต yes yes yes
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
    -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................