ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๒  แผนการดำเนินกิจกรรม โครงการ U-multirank, Webometrics และ Green University
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีมติให้ผู้รับผิดชอบโครงการ U-multirank , Webometrics และ Green University ของมหาวิทยาลัย สรุปกิจกรรมมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป นั้น
                         จึงขอเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจาณา
                         ๑. โครงการ U-multirank
                         ๒. โครงการ Webometrics
                         ๓. โครงการ Green University
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................