ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                         ๕.๓  แผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา ๒๕๖๔
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งในระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนสาธิต และคณะ ซึ่งได้มีการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx เพื่อนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - รายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................