ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓  โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)
 
สรุปเรื่อง  
 
                   ด้วยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมอบให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นหลักสูตร ๑๘ ชั่วโมง (๓ วัน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม จำนวน ๑๒๐ คน ซึ่งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ในการจัดทำโครงการนี้ ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ และ ๑๐๐๒ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (สสร.)
                   ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................