ระเบียบวาระที่  ๕     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                          ๕.๑   โครงการเสนอขอรับงบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปเรื่อง  
                                        
                         มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ศักยภาพด้านอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมและความเหมาะสมกับการเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมในการสร้างศักยภาพของการพัฒนาผู้เรียนแบบ Productive Learning รวมถึงการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีเงินทุนสำรองเพื่อใช้ช่วยลดผลกระทบจากการหยุดการดำเนินงานหรือการให้บริการเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน และการพัฒนาคณะ วิทยาลัย ให้มีความเป็นเลิศในด้านการผลิตครู เกษตร และอาหาร การบริการและการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การขยายผลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
 
เอกสารเพิ่มเติม
    - รายละเอียดงบประมาณเงินสะสม
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -
 
ประเด็นเสนอพิจารณา
    ๑. เห็นชอบอนุมัติ
    ๒. สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................
       ...............................................................................................................................................................