ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                          ๑.๑  กำหนดการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน ๔ ฐานข้อมูล
 
สรุปเรื่อง  
 
                         ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งหนังสือที่  อว ๐๒๑๙/ว๑๒๑๙๕  ลงวันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๖  เรื่อง  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) จำนวน ๔ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ๑) SpringerLink – Journal  ๒) IEEE Electronic Library (IEL)  ๓) American Chemical Society Journal (ACS)  และ ๔) AMC Digital Library โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และรับทราบเทคนิค วิธีการสืบค้นข้อมูล ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมฐานข้อมูลดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยแบ่งเป็น ๒ รอบ และกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในรอบที่ ๒ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น
                         ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอให้ทุกหน่วยงาน  พิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเลือกรอบที่ ๒ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังเอกสารแนบ  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................