ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
                          ๑.๒  ขอเชิญเข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์”
 
สรุปเรื่อง  
 
                         ด้วยสำนักงาน ป.ช.ช. มีหนังสือที่  ปช ๐๐๑๓/ว ๐๐๖๖  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๖  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้หลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์” ในรูปแบบบทเรียนอบรมออนไลน์ (e-Learning) ระยะสั้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้มาตรฐาน เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐและประชาชนผู้สนใจสามารถแยกแยะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การทุจริต
                         ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าศึกษาเรียนรู้ พร้อมทดสอบความรู้ความเข้าใจและรับวุฒิบัตร (e-Certificate) ตาม QR Code ในเอกสารแนบ
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................