ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น  ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
 
สรุปเรื่อง  
 
                    ๑. โครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ วิจัย พัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                                                                
                    ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก                        
                         
                    ๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  ๒๑  สำหรับนักศึกษา                        
                        
                    ๔. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด  สพฐ.  โรงเรียน  ตชด.  และโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ
                                                    
                     โครงการพัฒนา Soft Skill  ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม                        
                                                                           
                    ๖. โครงการศูนย์การเรียนรู้  เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน  สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน
 
                    ๗. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 
                    . โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM
                                                                                          
                     . โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
                                                                                  
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................