ระเบียบวาระที่   ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                            ๔.๑    แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
 
สรุปเรื่อง  
 
                    ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อดำเนินการต่อไป จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย