ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๑๐  รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ (งบ กศ.ปช. และงบ บ.กศ.) เพื่อดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานนั้น กองนโยบายและแผน ขอสรุปผลการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๓  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
 
เอกสารเพิ่มเติม
-รายละเอียดการตั้งเบิก
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................