ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐  ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๓
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
                   ๑. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
                       สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินโครงการติดตามผลและประเมินผล โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ผู้จัดการพื้นที่ ๒๑ ตำบล ดำเนินการส่งสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินงานดังนี้
                        ๑. รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของตำบลเป้าหมาย (OP ๔) ในรูปแบบไฟล์ .dox และไฟล์ .pdf ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓ ที่ learnoffice@vru.ac.th
                        ๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น (OP ๕) ในรูปแบบไฟล์ .dox และไฟล์ .pdf ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓ ที่ learnoffice@vru.ac.th ซึ่งภายหลังดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งในรูปแบบเล่มปกอ่อน สันกาว พิมพ์สี จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแนบไฟล์ข้อมูล (.dox และไฟล์ .pdf) และรูปภาพประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ผิดลิขสิทธิ์ลงในแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น ส่งที่ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริกรวิชาการ ภายในวันอังคารที่ ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๓
                        ๓. เรื่องเล่าความสำเร็จ (Success story) (OP ๖) ในรูปแบบไฟล์ .dox และไฟล์ .pdf ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๓ ที่ learnoffice@vru.ac.th
                     สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  จึงขอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                                        
                    ๒. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  การผลิตและพัฒนาครู  เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสระแก้ว
                         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบได้แก่พื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ในการนี้มหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหาด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเป็นคลิปวีดิทัศน์ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
                        -คลิปวีดิทัศน์
                                                          
                      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
                    . โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่  ๒๑  ให้กับนักศึกษาครูของทุกมหาวิทยาลัย
 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
                    ๑. โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
                         
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................