ระเบียบวาระที่  ๔     เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                          ๔.๒  รายงานความก้าวหน้าการขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA
 
สรุปเรื่อง  
 
                     ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมและนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะมีการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมีการสมัครเพื่อเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติแทนการตรวจประเมิน โดยมีการส่งเล่มรายงานให้สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะมีการประกาศผลการพิจารณาในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงเสนอเล่มรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขัอง
    -
 
ประเด็นเสนอเพื่อทราบ
 
 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................................